Účetní ztráta družstva

Po dnešních konzultacích na správní firmě byla upřesněna aktuální účetní ztráta družstva k 21.6.2012 ve výši 176.000,- Kč. Toto je způsobeno tím, že družstvo po úmrtí posledního nájemníka nemá žádný příjem z nájemného, nabíhají pouze náklady. Celková ztráta ke konci roku bude ca 300.000,- Kč (odměny, daně, soc.a zdr. pojištění, právní služby). Tuto ztrátu plně pokryje výnos z prodeje posledního nájemního bytu.

Další placení daně – 2

Dle sdělení Finančního úřadu jsme povinni zaplatit i daň z převodu bytu na právnickou osobu, která v roce 2009 byla členem družstva a podle ust. § 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani převodu nemovitostí na právnickou osobu zde osvobození není. Celkový doplatek daně z převodu z roku 2009 činí 128.301,- Kč, uhradíme ho do konce tohoto týdne. Pro potřebu vyčíslení daně z převodu bytu na tuto právnickou osobu bylo nutno zadat navíc zpracování znaleckého posudku, který FÚ vyžadoval a který pro nás zpracoval Ing. Škoda za 3.000,- Kč.

Další placení daně

Dostali jsme vyrozumění z finančního úřadu, že převod pozemku (na rozdíl od převodu bytů z majetku družstva do vlastnictví nájemců převáděných bytů, které jsou od daně z převodu osvobozeny), od daně osvobozen není. Družstvo má   povinnost podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí. Toto se týká všech převedených bytů. Konzultovali jsme to na Generálním finančním ředitelství,  existuje na to i judikát Nejvyššího soudu. Vlastní daň bude obnášet částku kolem 50.000,-, daňová přiznání pro nás připravuje pí. Klegová, podáme je prostřednictvím naší datové schránky.

Daňové přiznání – OPRAVA

Po dalších konzultacích s odpovědnými pracovnicemi finančního úřadu je stav tento: pro rok 2012 jsou vlastníci bytů platby daně z nemovitosti zproštěni. Letos tedy za byt platit nebudeme. Tato povinnost nastane až za rok 2013. Každopádně FÚ každého vlastníka v příštím roce vyrozumí o nové výši daně. Daň za rok 2012 ale platí nový majitel a ten, kdo si nepodal žádost o prominutí daně. Za předchozí mylně zprostředkovanou informaci se omlouváme.

Pozemky přilehlé k domu

Dostali jsme informaci, že pozemky přilehlé k naší nemovitosti již přešly do správy MČ Prahy 11 a tudíž byla naplněna podmínka smlouvy o smlouvě budoucí na tyto se vztahující. Jedná se o 813 m2, které můžeme zakoupit za předem smluvně dohodnutou cenu 200,- Kč/m2 nebo si je na 30 let pronajmout za předem dohodnutou cenu 10,- Kč/m2/rok. Jednorázová koupě vyjde na 162.600,- Kč, za pronájem zaplatíme sice postupně, ale přece 243.900,- Kč a pozemek se nemusí bezúplatně převést. Se zástupkyní OM MČ P11 bylo předběžně dohodnuto, že bychom smlouvu jako SVJ využili s následnou koupí, ale až po schválení shromážděním vlastníků, které předpokládáme uskutečnit nejpozději do poloviny roku 2012. Bližší informace viz sekce Dokumenty DNR.

Opravy lodžií

byly tento týden přerušeny. Byly dokončeny opravy u dvou jednotek sekce 1424. Bohužel stav je takový, že je nutno revidovat i podkladní betony pod dlažbou a klempířské lemování, které je v protispádu a zatéká do konstrukce. Pokračovat budeme až v příštím roce poté, co nastanou příznivější teploty – ca konec března. Dlažby opravoval p. Navrátil.

Aktuality

Opravy dlažeb lodžií

30.10.2011 14:41:39

Dnešního dne začal obcházet byty s poškozenou dlažbou lodžií obkladač p. Navrátil – tel. 775 348 222. V rámci prohlídky povrchu stanoví rozsah opravy, jejíž termín si s vlastníkem bytu vzápětí dohodne.

Prodej nájemního bytu

19.10.2011 19:11:37

Dnešního dne jsme podepsali kupní smlouvu na nájemní byt 1423-23 za podmínek schválených červnovou členskou schůzí družstva – za prodejní cenu 1,400.000,- + úhradu dlužného nájemného k 31.10.2011 ve výši ca 190.000,-. Do zápisu vkladu na katastru jsou tyto částky deponovány v úschově u Dr. Rýdlové, která je poté převede na účet družstva. Od 1.11.2011 budou již náklady na tento byt SVJ hrazeny novým vlastníkem, dluh je vypořádán a nebude narůstat. Prodej zprostředkovala RK Záhorský.

Kontrola lodžií – východní strana

15.8.2011 10:52:41

V týdnu od 22. – 26.8.2011 horolezci zkontrolují lodžie a opraví případné závady na východní straně fasády. Zjištěná míst odlepených dlažeb včetně přespárování opraví obkladač v druhé půlce září. Pokud to půjde, uvolněte krajní řadu dlaždiček.

Opravy lodžií

28.7.2011 11:30:22

Při detailní prohlídce horolezci na západní straně fasády byly zjištěny značné poruchy vrstev pod dlažbami – viz foto. Toto mělo vliv i na odlupování dlažby a fasádní omítky u spodních lodžií. Kromě přetmelení spar všech lodžií na styku s klempířskými prvky bude nutné vyspravit všechna čela od 7.podlaží výše. Tyto práce by měly být dokončeny během zítřka. Po prázdninách budou zkontrolována a případně opravena všechna čela lodžií na východní straně. Opravy dlažeb uděláme následně po zjištění stavu na obou stranách. Tyto práce ale nebude možné udělat z lana, ale přes byt – po dohodě s jednotlivými vlastníky. Termín bude v září upřesněn, zatím předběžně uvažován říjen.

Zřízení nového účtu družstva

28.7.2011 11:15:56

Dnes byl zřízen u Komerční banky nový spořící podúčet družstva – Bonus Profi, který na rozdíl od neúročeného běžného účtu družstva bude úročen 2 % p.a. Převedená částka 1,700.000,- by měla za rok vynést po zdanění ca 28.000,- korun.

Opravy lodžií

25.7.2011 21:08:33

S ohledem na vysoký počet nahlášených zatečení vody do malých ložnic (8) budou všechny lodžie na západní straně zrevidovány a případné netěsnosti spar budou přetmeleny – horolezeckou technikou.

Výzva

22.7.2011 16:39:02

Po déletrvajících deštích u dvou bytů na západní fasádě začalo zatékat do prostoru malých ložnic (směrem k lodžii). Pokud se to objevilo ještě u někoho dalšího, prosím neprodleně podat zprávu na mail svj, v pondělí budu za účasti horolezce upřesňovat rozsah oprav balkonů.

Domovní listy sčítání

27.3.2011 15:47:17

pro potřeby ČSÚ byly dnes odeslány.

Přiznání k dani z nemovitosti

27.1.2011 16:41:07

Na vaše dotazy uvádíme, že není třeba dělat nová přiznání, platí již podaná.

Za rok 2010 jsme ještě osvobozeni od platby daně (4 roky po rekonstrukci), přiznání jsme podávali loni.

Toto se netýká majitelů, kteří byt nově nabyli – ti ho podat musí.

Mimořádná členská schůze dne 23.11.2010

25.11.2010 17:47:56

nebyla usnášeníschopná – z celkových 74 členů družstva bylo přítomno pouze 30 členů – t.j. 40% účast. Nevyřízené body k projednání budou zařazeny do programu náhradní schůze, jejíž termín bude v příštím roce včas oznámen.

Příspěvky do záložního fondu SVJ

20.10.2010 12:42:58

Dle sdělení správní firmy Linpra stihneme u pošty upravit výši plateb již od měsíce listopadu t.r. Do konce tohoto týdne byste měli obdržet do svých schránek nové rozpisy na upravené částky.

Úprava okolí domu

2.10.2010 14:49:53

Tento čtvrtek bylo zahradnickou firmou dokončeno zvelebení pozemků kolem domu. Po odklizení pařezu po olivě a ostatního náletového křoví byl herbicidem ošetřen okapový chodník, zastřiženy zbylé stromky a dosázeny ozdobné keře, které víceméně nebudou vyžadovat údržbu. Pro ty, kdo chtějí vědět víc – růžová kalina, šeřík, ptačí zob na východní straně, weigelie růžová na západní.

Nepořádek kolem kontejnerového stání

21.6.2010 15:37:57

Z odboru životního prostředí MČ11 jsme byli upozorněni na možnost sankcionování za nepořádek kolem kontejnerů, do kterých házíme komunální odpad. Vesměs se jedná o zbytky nábytku, šatstva či jiného „nekomunálu“. Pokud se podobné veteše chcete zbavit, počkejte si na přistavení velkoobjemového kontejneru, ale nedávejte to tam, kam doposud, padesát tisíc se nikomu kvůli cizí blbosti platit nechce. A pokud tam s tím někoho uvidíte, tak mu to s chutí „vysvětlete“.

Návod k vyplnění formuláře

25.1.2010 22:29:53

daňového přiznání z nemovitosti je umístěn v oddíle dokumenty (úplně vespod).

Pozvánka na první jednání společenství vlastníků

16.11.2009 18:35:31

Pozvánka

Návrh stanov společenství

Zápis do katastru

26.10.2009 19:22:56

K dnešnímu dni jsou všechny podepsané smlouvy zapsány na katastru nemovitostí. Kdo má zájem si je vyzvednout v AK Holub, lze toto předem dohodnout na tel. čísle 257 32 34 34, jinak budou tyto předány vlastníkům na ustavující schůzi společenství plánované na měsíc listopad t.r.

Vzorová smlouva o převodu vlastnictví jednotky

4.9.2009 01:06:48

Smlouva je k nalezení zde.

Kontejnerové stání před domem – vyjádření starosty

5.8.2009 15:44:37

Starosta Městské části Praha 11, pan Mgr. Dalibor Mlejnský, mne dnes při osobním jednání ujistil, že projekt výstavby stanoviště kontejnerů na tříděný odpad pod okny našeho domu NEBUDE REALIZOVÁN PROTI VŮLI obyvatel našeho domu.
Příští týden proběhne u domu posouzení jiných variant pracovníky Úřadu Městské části Praha 11 a projednání věci s představenstvem Družstva nájemců Radim.
O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

- Michal Barda -
místopředseda představenstva družstva

Prohlášení vlastníka budovy

24.7.2009 16:14:40

je dle zástupkyně AK Holub již zapsáno do katastru. Tím došlo k rozdělení domů na jednotlivé jednotky. Po intervenci se podařilo dosáhnout zachování obou popisných čísel.

Harmonogram montáží domácích telefonů

20.7.2009 19:50:45

Harmonogram

Montáž domácích telefonů

2.7.2009 20:36:08

K dnešnímu dni jsou hotovy páteřní rozvody, propojení tabel a domácích zvonků bude realizováno v týdnu od 13.7. 2009. V případě nepřítomnosti je možno si domluvit individuální termín na čísle 722 927 775.

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI NEBYTOVÝCH A BYTOVÝCH PROSTOR DRUŽSTVA
JE PŘEDSTAVENSTVEM POSUNUT NA 31. března 2009

Zápis do katastru

9.3.2009 11:18:51

K 25.2.2009 bylo ukončeno změnové řízení na katastrálním úřadu – od tohoto data je u obou domů – 1423 a 1424 – zapsán jediný bezvýhradný vlastník – Družstvo nájemců Radim.

Členská schůze družstva

11.2.2009 13:20:39

Zveme všechny členy družstva na první letošní členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 19.2.2009 od 19:00 hod. ve školní jídelně ZŠ Ke Kateřinkám. Na ní bude projednávána zpráva kontrolní komise k účetnictví za roky 2005-2007, rozsah volných prostor k prodeji do soukromého vlastnictví, schválení firmy zajišťující hladkou konverzi družstva ve společenství vlastníků a zpráva o dalším průběhu konverze. Žádáme členy družstva, kteří se z důvodu časového zaneprázdění této schůze nebudou moci zúčastnit, aby alespoň písemně do 18.2.2009 do schránky družstva sdělili, zda mají či nemají zájem do nového společenství vstoupit. Oznámení o konání této schůze je již od pondělí vyvěšeno na nástěnkách v obou sekcích.

Nové osvětlení schodišť

4.2.2009 09:52:05

K dnešnímu dni dokončí specializovaná firma montáž nového systému osvětlení schodiště v sekci 1423. Pohybová čidla by měla být nastavena na maximální vzdálenost pro zachycení pohybujícího se subjektu. Žádáme nájemce, aby v případě zjištění jakéhokoliv nesouladu či nedostatečnosti funkce či s návrhem na vylepšení podali neprodleně zprávu představenstvu. V případě úspěšného testovacího režimu budou montáže na sekci 1424 zahájeny během příštího týdne.

Neuzavírání hlavního vchodu je příčinou k vandalství

17.1.2009 15:30:57

V období velmi silných mrazů je zavírací mechanismus hlavních domovních dveří málo účinný vzhledem k zatuhlosti pracovního oleje a tlaku průvanu. Bohužel drtivá většina nájemníků tento stav zcela ignoruje. Dům je volně přístupný a nájemníci škodí sami sobě. Toho využil v úterý 13.1. ve večerních hodinách neznámý vandal, který ve výtahu domu 1423 poničil stěnu výtahu a při letmém proběhnutí domem během 4 minut (odshora až dolů) odcizil na chodbách domu, co se dalo.

Případ byl s dokumentací předán orgánům činným v trestním řízení. Představenstvo žádá o jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení. Obrázek 1, obrázek 2.

Rekonstrukce domovního telefonu

17.1.2009 15:20:42

Po řadě neúspěšných pokusů o opravy zvonkového tabla a domovního telefonu zahájilo představenstvo výběrové řízení na výběr firmy pro rekonstrukci nevyhovujícího domovního telefonu. Kritéria výběru jsou tato:

Zachování stávajících metalických rozvodů (ano/ne),
zachování stávajících nájemnických koncových zařízení (telefony) – (ano/ne),
volitelný zobrazovací systém (za příplatek nájemníkem, nehradí družstvo),
garance systému alespoň 5 let,
bez invazivních zásahů do stávající fasády.

Projednání návrhů je předpokládáno na nejbližším jednání představenstva, ovšem pokud obdržíme smysluplná řešení (technicky a cenově).

Výmaz zástavního a předkupního práva

17.1.2009 15:13:24

Terpve po 1,5 měsíci začala MČ Praha 11 řešit statut bytového domu a podala na katastralním úřadě podklady vedoucí k výmazu zástavního a předkupního práva plynoucího z kupní smlouvy (podání ze dne 15.1.). Představenstvo vyzvalo MČ Praha 11 k zpětvzetí předkupního práva začátkem prosince 2008.

Změna úředních hodin představenstva

27.12.2008 15:36:32

Počínaje 5. lednem roku 2009 se úřední hodiny představenstva Družstva nájemců Radim budou konat vždy každé první pracovní pondělí v měsíci od 20:00 hod. v kanceláři družstva – vchod 1424.

K častým dotazům na privatizaci společných prostor

8.12.2008 16:58:26

Zpracování zadání pro výběr kandidátů a samotný výběr okruhu kandidátů zpracovávajících kompletní privatizaci bytového domu stále ještě probíhá. Podklady budou k dispozici během 14 dní. Přehled možných místností nabídnutých k privatizaci z fondu společných prostor bytového domu bude dostupný přibližně ve stejném časovém horizontu. Bude se však jednat o první podklad k diskusi a schválení následnou členskou schůzí.

Nové účetní závěrky za léta 2005 – 2007

8.12.2008 16:48:53

Jak už bylo oznámeno na poslední členské schůzi, po dohodě se správní firmou byly přepracovány kompletní účetní podklady za léta 2005 až 2007. Výsledky jsou již hotovy a budou v příštích dnech předány kontrolní komisi.

Revize rozvodu plynů v bytech

28.11.2008 14:15:57

Žádáme všechny nájemce, v jejichž bytech byly revizním technikem zjištěny závady a doposud tyto nebyly odstraněny, aby tak nejpozději do týdne učinili nebo si tuto službu objednali prostřednictvím správní firmy. Špatná funkce či netěsnost může způsobit nemalé obtíže nejen jim, ale nájemce tím ohrožuje i ostatní sousedy. Dík

K řadě dotazů týkajících se nových rozpisů úhrad

11.11.2008 11:32:43

Výroční členská schůze dne 18.6.2008, řešila pokračování plateb ve výši částky za „hypotéku“, nebo tzv. „anuitu“ od prosince t.r. Jedná se o to, že v listopadu t.r. splatíme poslední částku za kupní cenu bytového domu, který jsme právě před 10 lety koupili od MČ Praha 11. Členská schůze přijala toto usnesení:

Usnesení členské schůze dne 18.6.2008 č. 2:

Členská schůze zavazuje členy družstva, aby po ukončení splátek z kupní smlouvy za koupi domu pokračovali ve splátkách ve stejné výši a stejných termínech. Splátky budou použity pro umoření dluhu z úvěru, poskytnutého Českou spořitelnou, a.s., na rekonstrukci bytových domů.

Změna v platbách se bude týkat pouze těch, kteří jednorázově splatili svůj podíl na kupní ceně domu. U ostatních členů se změní pouze platební titul, částka zůstane stejná, jak je výše uvedeno. Tzn., že se nebude „vybírat“ na hypotéku či anuitu, ale v rozpisech se objeví položka jako „splátka úvěru“.

Tímto mechanismem ušetříme nemalé částky na úrocích bance a úvěr bude splacen dřív. Jakmile nám banka poskytne nový rozpis, objeví se v neveřejné sekci Dokumenty.

Rekonstrukce elektroinstalace

6.11.2008 10:57:50

K 5.11.2008 byla dokončena první etapa rekonstrukce elektrorozvodů v obou sekcích. Při novém zapojení byl zjištěn výskyt možného zahoření stávajících kabelů či plastů. Prosíme nájemce, aby při zjištění podezřelého pachu v prostoru stávajících chodbových plechových rozvodnic ihned uvědomili příslušného člena představenstva či rovnou správní firmu pro urychlené prověření reklamace.
Druhá etapa spočívající v rekonstrukci osvětlení pater a vybavení nouzovými svítidly bude realizována předběžně v příštím měsíci, po předběžném otestování funkce na jednom vytipovaném patře.

Provozování analogových signálů v STA

3.11.2008 11:31:45

Jak již bylo oznámeno, změnila se struktura pozemního vysílání programů. Programu ČT2 již v Praze vymizel z dostupných analogových signálů a podle ne příliš jasného jízdního řádu digitalizace TV vysílání se dají další změny očekávat. Provoz společné antény pro zbývající analogové kanály by si vyžádal další investice do továrního přeladění konvertorů. Tyto investice jsou však z pohledu „dožití“ analogového vysílání, byť kvalitního, neefektivní. Vzhledem k tomu, že ani po výzvě zveřejněné na nástěnkách domu neeviduje představenstvo žádné připomínky nebo stížnosti nájemníků na nedostupnost signálů, ustupujeme od další podpory analogového vysílání a zaměříme se pouze na dostupnost kvalitního příjmu multiplexů digitální televize. Přeladění antén a demontáž nepotřebných prvků (například již neexistujícího analog. příjmu ČT2) po nedávné rošádě ve vysílání proběhne koncem tohoto týdne. Toto přeladění nebylo možné uskutečnit dřív, protože nebylo předem vůbec jasné, s jakou kvalitou a odkud budou nakonec signály vysílány. Problémům s kvalitou příjmu se věnují speciální servery, například server digitalizace.

Odměna za účast v soutěži

3.11.2008 11:17:23

Družstvo obdrželo odměnu za účast v nultém ročníku soutěže Regenerace Jižního Města ve výši 10 000 Kč.

13.10.2008 15:56:23

Ve čtvrtek 23.10. v 19h proběhne dlouho očekávaná mimořádná schůze.
Program je k dispozici na nástěnkách v domě.

Další poskytovatel kabelových služeb v naší síti

16.9.2008 15:26:55

Po dlouhé odmlce konečně můžeme konstatovat, že se podařilo zajistit služby i jiné kabelové společnosti v našem domě za velmi výhodných cen. První etapa montáže již proběhla, nyní se čeká na dobudování přípojek v suterénu domu. Signál bude zájemcům přiveden sítí společné televizní antény vybudované při nedávné rekonstrukci. Předpokládáný termín prvních dodávek signálu je, podle slov zástupců společnosti, konec 39.týdne, tedy do konce září. Ceny nabídek jsou více jak příjemné. Nabídka poskytovatele je k dispozici zde.

Výměna měřící techniky

12.9.2008 17:28:49

Od úterý 23.9. bude probíhat výměna vodoměrů SV a TUV za nová měřidla s možností rádiového odečtu, v souladu s usnesením a schválením investice na poslední členské schůzi dne 18.6.08. Výměnu zabezpečí firma Techem, která bude o akci informovat vývěskou na obvyklých místech v domě. Současně s montáží provedeme odečet patních vodoměrů pro zajištění maximální objektivity ročního vyúčtování.

Vypnutí analogového signálu ČT2

12.9.2008 17:22:30

Důležitý dokument týkající se změn v STA po vypnutí analogového vysílání ČT2 naleznete zde.

Vyúčtování služeb roku 2007

12.9.2008 17:17:22

Vyúčtování bude během tohoto víkendu rozdáno do schránek.

Vyúčtování služeb roku 2007

3.9.2008 10:41:06

Po řadě dní byla dokončena veškerá diskuse s firmou Techem o všech reklamacích vyúčtování, které byly uplatněny. Reklamace podstatně zasáhly do vyúčtování všech, protože došlo k několika hrubým omylům při přepisování údajů už z protokolů odečítačů. Techem vyhotovil vyúčtování nové, které nyní správce zapracuje, znovu přepočítá a vystaví zcela nová vyúčtování. Změny u jednotlivců nejsou vysoké, ale v řádu velmi zhruba 1 až 2 stovek Kč. Po této dodělávce uzavřeme celou část vyúčtování a začneme s vybíráním nedoplatků a vyplácením přeplatků. Realizačně již zajistí Linpra. Optimistická varianta předání do schránek je do neděle 14.9.

Srpnové jednání představenstva

28.8.2008 10:18:38

Představenstvo na jednání začátkem srpna konstatovalo, že obdrželo celkem 3 nabídky na koupi uvolněného bytu spojené s členskými právy. K projednání se dále vrátí až v září.

Vyúčtování služeb r. 2007

27.8.2008 22:54:58

Po ukončení reklamačního období bude provedeno nové vyúčtování ovlivňující propočty dodávek TUV a SUV. V podkladech byly nalezeny a reklamovány chyby. Obrovské rozdíly náměru patních měřidel a součtu měření domovních vodoměrů jsou velmi obtížně vysvětlitelné… Z praxe je patrné, že dochází k úmyslnému zkreslování přímo nájemníky. Problém bude značně eliminován až novou měřící technikou, jejíž montáž očekáváme, s ohledem na období dovolených, až v druhé půlce září t.r.
Vyúčtování bude provedeno opět poštovními poukázkami. Samozřejmě těm, kteří poskytnou číslo svého účtu, bude vyhověno s vyplacením přeplatku přednostně. Vyplácení bude zajišťovat Linpra.

Pavlač na nástěnkách

18.8.2008 14:18:13

Ve vchodě 1423 je možné na nástěnce sledovat tzv. zajímavou pavlač „pokřikujících názorů“, které patrně z obav o ztrátu anonymity a možný veřejný lynč odvážně vepisují různé pokřiky do vyvěšených dokumentů. Sociálně zajímavá studie.

Vyúčtování služeb r. 2007

18.8.2008 14:15:03

Vzhledem k několika reklamacím ovlivňujícím výpočet celku bude vyúčtování provedeno ještě jednou.

Výběr správní firmy

22.7.2008 00:09:48

Po dlouhém jednání a až v druhém kole byla na mimořádném jednání představenstva dne 21.7. vybrána správní a účetní firma. Jej jí LINPRA správa domů, s.r.o., přestože v prvním kole zvítězila firma K.O. Poradenství, s.r.o., ale nedošlo k uzavření smlouvy z důvodu neshod ujednání o ceně za převod účetnictví od 1.1.2008. V současnosti je připravována mandátní smlouva.

Výběr správní firmy

16.7.2008 14:08:52

V současnosti probíhají intenzívní jednání s adepty o správní a účetní jednotku pro družstvo. Na výzvu ke komentáři k uchazečům zveřejněným na nástěnce v obou domech do tohoto okamžiku nikdo nereagoval, zatímco na poslední členské schůzi se zdálo, že připomínky k výběru uplatní téměř každý.
Představenstvo z důvodu zachování kontinuity musí správce vybrat do konce měsíce července tak, aby správce mohl již předepisovat a měnit platby SIPO od září t.r. a zachovala se plynulost přechodu. Mezi hlavní kritéria výběru mezi adepty na správní firmu patří cena, profesní erudovanost, používané sw vybavení a dobré reference na poskytované služby.

Z jednání představenstva

3.7.2008 12:48:49

Představenstvo dne 1.7. projednalo výpověď mandátní smlouvy o správě domu a vedení účetnictví podanou současným správcem. Z tohoto důvodu byly osloveny správní firmy v nejbližším okolí s poptávkou nabídky podmínek vedení správy a účetnictví. Věc je zatím stále v řešení a navzdory informacím vyvěšeným na vývěskách domu a výtazích nebyla žatím žádná mandátní smlouva uzavřena. O dalším postupu budou členové družstva včas informováni.

Termín členské schůze

5.6.2008 15:20:51

Po projednání předstvenstvo vyhlašuje termín členské schůze na středu 18. června 2008 již v 18:45 h v jídelně ZŠ Ke Kateřinkám. Představenstvo žádá členy o dochvilnost, na schůzi bude přítomen notář, platí se každá započatá hodina jeho práce. Budeme projednávat změny statutárních orgánů družstva. Podrobnější informace se můžete dovědět vždy na tomto místě (v Aktualitách budou přibývat odkazy). Základní informace budou na nástěnkách obou vchodů a před schůzí obdrží členové písemné podklady. Doplňující údaje a aktuality budou vždy na webu.
Členská schůze nebude v pravé smyslu výroční, protože nebude schvalována účetní uzávěrka, která není hotova. Schvalování účetní uzávěrky spolu se zprávou kontrolní komise k hospodaření budeme moci projednávat až na podzim.

Podklady jsou k nalezení v sekci Dokumenty

Vyúčtování služeb za rok 2007

2.6.2008 00:28:12

Zatímco okolní družstva již provádějí vyúčtování přeplatků a nedoplatků za služby minulého roku, smělé odhady naznačují, že vyúčtování opět neuvidíme dřív jak v srpnu t.r. Proto je nájemníkům vřele doporučováno, aby sami a iniciativně navýšili své zálohy za služby z důvodu stále rostoucích cen energií. Čekání až na vyúčtování zkrátí zálohové období letošního roku o několik měsíců, čímž může dojít k celkem nepříjemným překvapením následujícího roku v podobě vysokých doplatků.

Výroční členská schůze

16.5.2008 15:54:49

Představenstvo zvolilo velmi předběžný, nepotvrzený termín výroční členské schůze na středu 18. června. Ale vše stále záleží na dokončení a vytištění účetní uzávěrky, jak za rok 2007 tak i předloňské a následné kontrole. Na progarmu, krom obligatorních bodů, se předběžně očekává volba nových členů představenstva a kontrolní komise (s notářským ověřením), informace o prodeji uvolněného bytu spolu s odsouhlasením podmínek a zahájením výběrového řízení, první informace o rozsahu náležitostí souvisejících s možnými převody bytů do osobního vlastnictví.

Výroční členská schůze

21.4.2008 17:26:08

Termín konání výroční členské schůze roku 2008 zatím není ani přibližně znám. Kontrolní komise, alespoň částečně, si pro prostudování materiálů vyžádala určitý minimální čas a vzhledem k tomu, že dosud fyzicky neobdržela materiály za rok 2006, které měly být opraveny na základě připomínek projednaných výroční členskou schůzí roku 2007, nelze z toho ani usuzovat, kdy budou doručeny zpracované účetní podklady roku 2007.

Ukončení soudního sporu

6.2.2008 16:54:10

Letitý soudní spor vedený o neplatnost vyloučení vyloučenou členkou družstva H.V. byl ve středu 30.1.2008 ukončen. Vyloučená členka se opět stává členem družstva. Rozsudek zatím nenabyl právní moci.

Body projednané v představenstvu dne 5.2.2008

6.2.2008 16:39:04

Představenstvo na pravidelné schůzi projednalo možnost připojení internetu a telefonu od firmy KABEL servis Praha spol. s r. o. www.kabelservis.cz. Členům družstva by taková spolupráce umožnila využívat alternativního poskytovale jak stabilního internetového připojení, tak i TV signálu a telefonu a nebyli by odkázáni na diktát cen silnější UPC. Individuální ceny nejsou vyloučeny.